04-03-2019 - 01:11

Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc xã Đức La

Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên cũng như lãnh đạo cấp xã, Mặt trận tổ quốc xã Đức La tổ chức thành công Đại hội mặt trận xã nhiệm kỳ 2019 - 2014. Về tham dự có các lãnh đạo huyện, các công ty con em trên địa bàn xã đã giữ lãng hoa chức mừng Đại hội. 

. . . . .