24-08-2017 - 08:37

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Đức La

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail cá nhân

1

Nguyễn xuân Linh

BT.CTUBND

0914482544

Nguyenxuanlinh 30.12.67@gm

2

Bùi Trung Tín

PBT.T Trực

0916922032

Buitrungtin.dt@gmaiI,com

3

Nguyễn Thanh Bản

CT HĐND

0949397129

thanhban11,@gmaiI.com

4

Nguyễn Hữu Nam

PCT.UBND

0944908251

tuoitreducla@gmaiI.com

5

Lê Hồng Quang

 Trưởng XĐ

09449007220

quangqs@gmail

6

Lê Hữu Thập

TCA

0917335914

lêhuuthap1975@gmaiI.com

8

Phạm Thị Hải Yến

KT NS

0916222026

Phamyendt80@gmaiI.com

9

Trần Xuân Hùng

TPHT

0915761972

tranvanhungtpducla@gmaiI.com

10

Nguyễn Sơn Vinh

VPTK

0949284199

nguyensonvinh@maiI.com

11

Nguyễn Thị Xuân Hải

LĐTBXH

0986727978

Xuanhai1008@gmaiI.com

12

Bùi Đình Hùng

VHXH

0944908615

hungvanhoa72@gmaiI.com

13

Đoàn Thị Kiệm

VPNV

0915046282

kiemnoivuducla@gmaiI.com

14

Phạm Thị Như Quỳnh

NNMT

01235995826

nhuquynh15118@gmaiI.com

15

Bùi Đình Lý

ĐCXD

0912802526

 0

16

Lê Thị Ngụ

CTMTTQ

01253864839

nguducla@gmaiI.com

17

Nguyễn Viết Hòa

BTĐTN

0944907281

Hoadoanducla.dt@gmaiI.com

18

Bùi Quốc Khánh

CTCCB

0936338275

khanhccbducla@gmai.com

21

Bùi Ngọc Biển

PCT.HĐND

01668336159

Buibien79@gmaiI.com

. . . . .