10-03-2019 - 07:46

Đội bóng chuyền xã Đức La, tham gia giải bóng chuyền nam toàn huyện năm 2019

Năm 2019 đội bóng chuyền xã Đức La lần thứ 4 vô địch giải bóng chuyền nam toàn huyện.

. . . . .