10-04-2019 - 09:18

Hội nghị học tập,quán triệt NQ 37/NQ-TW 2018

sát nhập các đơn vị hành chính cấp Huyện ,cấp Xã

- Hội nghị, học tập quán triệt NQ 37 /NQ-TW của bộ chính trị về việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp Huyện, cấp Xã

- Sơ kết quý I triển khai nhiệm vụ quý II của Đảng bộ,đánh giá  công tác chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí XD NTM

- Về tham dự chỉ đạo hội nghị ở Huyện 

      -  Đ/c Võ Công Hàm Tĩnh ỦY viên - Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện

      -  Đ/C Hoàng Xuân Hùng Ủy viên ban thường vụ  - Phó chủ tịch HĐND Huyện

      -  Đ/c Trần Hữu Hùng Huyện ủy viên - trưởng phòng LĐTBXH Huyện

Hội nghị đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo của Đ/c Bí Thư chủ Tịch UBND Huyện vê việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho đảng bộ nghe và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện.

. . . . .