08-04-2019 - 09:03

Hôi thi hòa giải viên giỏi năm 2018 xã Đức La

Tham gia hội thi, hòa giải viên giỏi hai thông Quyết Tiến và Đông Đoài tại Huyện Đức Thọ.

Hội thi hòa giải viên giỏi tại diễn ra 2 ngày tại hội trường Huyện ủy Đức Thọ, hai thôn Quyết Tiến và Đông Đoài đại diện cho xã Đức Là tham gia hội thị đạt giải khuyến khích.

. . . . .