02-05-2018 - 08:14

Tổ chức Bộ máy xã Đức La: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ ĐỨC LA:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ ĐỨC LA:

 

 

 

. . . . .